lifijam

55 tekstów – auto­rem jest li­fijam.

Proszę,

Roz­ma­wiaj ze mną, mój drogi.
Bo inaczej będziesz za­nosił róże na mój sa­mot­ny grób. Po latach.

Z wy­raza­mi sza­cun­ku i miłości.
Two­ja kobieta
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 maja 2013, 22:53

Życie nam umy­ka dla­tego, że myśli­my, że jes­teśmy nieśmier­telni, że śmierć nas nie dotyczy.
I nag­le jes­teśmy zdzi­wieni, że nie ma­my życia tyl­ko śmierć.
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 maja 2013, 22:41

bo by­wa cza­sem tak, że sa­mym sobą można się tak bar­dzo zat­ruć, że się pra­wie umiera.
swoimi po­mysłami, myśla­mi, pragnieniami... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 maja 2012, 11:31

bo nie wiesz, że masz szczudła za­miast nóg.
Ty, tak cho­ler­nie dumny!...
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 listopada 2011, 13:35

Sys­tem pis­ma w znacznej mie­rze ok­reśla sys­tem myślenia. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 października 2011, 16:38

Kościół jest star­szą pa­nią z wielo­ma zmar­szczka­mi. Jest też moją Matką.
A Mat­ki się nie uderza... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 sierpnia 2011, 23:17

Kim jestem?
To py­tanie na miarę człowie­czeństwa w człowieku. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 lipca 2011, 21:56

Ka­mienie są naj­większą przeszkodą w or­ce. A my lu­bimy mieć ta­kie ka­mienie na swoim po­lu. Dla­tego ciężko od ra­zu spodziewać się nie wiado­mo ja­kich niesa­mowi­tych efektów na tej naszej wys­chniętej ziemi ser­ca, sko­ro ty­le w nas niewiary. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 czerwca 2011, 18:33

Sym­bol pod­niesionych rąk - nic nie mam, a po­mimo to mogę się do Ciebie modlić,
nic Ci nie mogę dać, ale mogę przyjąć od Ciebie wszys­tko co Ty mi dajesz.
I mówię: weź mnie na ręce.
Boże mój ... 

aforyzm
zebrał 31 fiszek • 10 kwietnia 2011, 19:41

kwit­nij tam, gdzie zos­tałeś wsiany. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 3 lutego 2011, 18:19

lifijam

Kim jesteś pomiędzy haftami rysująca? obrazem malowanym, wyobraźni literą, którą nie sposób dogonić? Koper, żmija i półcień. Ślad, aromat i trucizna. Ziemia, wiatr i samotność. O Księżyc wsparta drabina.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lifijam

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność